Comparison of irregular adjectives Exercises in Latvian language

Understanding the comparison of irregular adjectives in Latvian is essential for mastering the nuances of the language. Unlike regular adjectives, which follow predictable patterns, irregular adjectives have unique forms that do not conform to standard comparative and superlative rules. These irregularities can present a challenge, but with systematic practice and clear examples, learners can grasp the correct usage and enhance their fluency in Latvian. In this section, we will explore the most common irregular adjectives in Latvian, providing detailed explanations and exercises to reinforce your understanding. By engaging with these exercises, you will learn how to accurately compare and contrast different qualities, ensuring that your Latvian language skills are both precise and natural. Whether you are a beginner or looking to refine your knowledge, these exercises will help you navigate the complexities of irregular adjective comparison with confidence.

Exercise 1

<p>1. Šis ir *labākais* restorāns pilsētā (best).</p> <p>2. Mans brālis ir *sliktāks* par mani matemātikā (worse).</p> <p>3. Viņas māja ir *lielāka* nekā mūsu (larger).</p> <p>4. Šodien ir *sliktāks* laiks nekā vakar (worse).</p> <p>5. Viņš ir *augstāks* par visiem saviem draugiem (taller).</p> <p>6. Šī grāmata ir *interesantāka* nekā tā, kuru lasīju pagājušonedēļ (more interesting).</p> <p>7. Tā ir *labākā* filma, ko esmu redzējis (best).</p> <p>8. Šodien es jūtos *sliktāk* nekā vakar (worse).</p> <p>9. Viņš ir *vecāks* par mani (older).</p> <p>10. Šis ir *plānākais* ledus, uz kura esmu stāvējis (thinnest).</p>
 

Exercise 2

<p>1. Šī mašīna ir *dārgāka* nekā tava (irregular adjective for "expensive").</p> <p>2. Viņa dzied *labāk* nekā viņas māsa (irregular adjective for "good").</p> <p>3. Šis ceļš ir *īsāks* nekā iepriekšējais (irregular adjective for "short").</p> <p>4. Viņa ir *vecāka* par mani (irregular adjective for "old").</p> <p>5. Viņš ir *jaunāks* par savu brāli (irregular adjective for "young").</p> <p>6. Šis uzdevums ir *grūtāks* nekā es domāju (irregular adjective for "difficult").</p> <p>7. Man patīk šī filma *labāk* nekā iepriekšējā (irregular adjective for "good").</p> <p>8. Viņš ir *sliktāks* futbolists nekā es (irregular adjective for "bad").</p> <p>9. Šī grāmata ir *interesantāka* nekā tā, kuru lasīju pagājušajā mēnesī (irregular adjective for "interesting").</p> <p>10. Šī pilsēta ir *mazāka* nekā mūsu galvaspilsēta (irregular adjective for "small").</p>
 

Exercise 3

<p>1. Viņš ir *labākais* skolotājs skolā (superlative form of 'good').</p> <p>2. Šī ēka ir *vecāka* par to (comparative form of 'old').</p> <p>3. Viņa ir *sliktākā* dejotāja grupā (superlative form of 'bad').</p> <p>4. Šodien ir *sliktāka* diena nekā vakar (comparative form of 'bad').</p> <p>5. Šis ūdens ir *aukstāks* nekā iepriekš (comparative form of 'cold').</p> <p>6. Viņš ir *jaunākais* bērns ģimenē (superlative form of 'young').</p> <p>7. Šis apģērbs ir *dārgāks* nekā tas (comparative form of 'expensive').</p> <p>8. Viņa ir *gudrākā* studente klasē (superlative form of 'smart').</p> <p>9. Šis ceļš ir *īsāks* nekā cits (comparative form of 'short').</p> <p>10. Šī ir *labākā* filma, ko esmu redzējis (superlative form of 'good').</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.