Subordinating conjunctions Exercises in Lithuanian language

Mastering subordinating conjunctions is a crucial step in enhancing your proficiency in the Lithuanian language. These conjunctions, such as "kai" (when), "nes" (because), and "jeigu" (if), are essential for connecting dependent clauses to main clauses, thereby adding depth and complexity to your sentences. Understanding how to effectively use subordinating conjunctions will allow you to express cause and effect, conditions, time relationships, and more, making your communication in Lithuanian more nuanced and sophisticated. In these exercises, we will explore various subordinating conjunctions and their specific roles within sentences. You will learn to identify and properly apply these conjunctions through a series of structured practice activities, from simple fill-in-the-blank tasks to more complex sentence transformations. By honing your skills with these exercises, you'll gain confidence in constructing intricate sentences, ultimately improving both your written and spoken Lithuanian. Dive in and start practicing to elevate your language abilities to the next level!

Exercise 1

<p>1. Jis atėjo pas mus, *nes* norėjo pasikalbėti (subordinating conjunction indicating reason).</p> <p>2. Aš baigsiu darbą, *kai* tu grįši namo (subordinating conjunction indicating time).</p> <p>3. Ji žinojo, *kad* tai bus sunku (subordinating conjunction indicating knowledge or certainty).</p> <p>4. Mes liksime namuose, *jeigu* lis lietus (subordinating conjunction indicating condition).</p> <p>5. Aš mokysiuosi, *kol* neateis mama (subordinating conjunction indicating duration).</p> <p>6. Jis visada dirba, *kai* jis yra pavargęs (subordinating conjunction indicating time).</p> <p>7. Jis pasakė, *kad* jis negali ateiti (subordinating conjunction indicating reported speech).</p> <p>8. Aš nesupratau, *kodėl* jis buvo toks piktas (subordinating conjunction indicating reason).</p> <p>9. Ji bus laiminga, *jeigu* tu jai padėsi (subordinating conjunction indicating condition).</p> <p>10. Jis liko namuose, *nes* buvo blogas oras (subordinating conjunction indicating reason).</p>
 

Exercise 2

<p>1. Jis negalėjo ateiti į vakarėlį, *nes* buvo per daug užimtas (reason).</p> <p>2. Aš nežinau, *ar* jis ateis į susitikimą (question).</p> <p>3. Mes likome namuose, *kadangi* lauke buvo labai šalta (cause).</p> <p>4. Ji mokosi vokiečių kalbos, *kad* galėtų studijuoti Vokietijoje (purpose).</p> <p>5. Vaikai žaidė parke, *kol* saulė nusileido (time duration).</p> <p>6. Jie laukė prie stotelės, *kol* atvažiavo autobusas (waiting period).</p> <p>7. Aš noriu eiti į kiną, *bet* neturiu laiko (contrast).</p> <p>8. Jie nusprendė eiti pasivaikščioti, *nors* lauke lijo (concession).</p> <p>9. Jis skaito knygą, *kai* turi laisvo laiko (time when).</p> <p>10. Ji dirbs iš namų, *jeigu* blogai jausis (condition).</p>
 

Exercise 3

<p>1. Mes liksime namie, *jeigu* lyja (subordinating conjunction for condition).</p> <p>2. Aš atliksiu namų darbus, *kai* grįšiu iš mokyklos (subordinating conjunction for time).</p> <p>3. Jis nori pasikalbėti su manimi, *nes* turi svarbią naujieną (subordinating conjunction for reason).</p> <p>4. Ji dirbs sunkiai, *kad* gautų paaukštinimą (subordinating conjunction for purpose).</p> <p>5. Nors jis buvo pavargęs, jis vis tiek išėjo pasivaikščioti *nors* (subordinating conjunction for contrast).</p> <p>6. Ji laukė autobuso, *kol* pradėjo lyti (subordinating conjunction for time).</p> <p>7. Jie išėjo į parką, *kai* baigėsi lietus (subordinating conjunction for time).</p> <p>8. Tu turėtum tai padaryti, *jeigu* nori gauti gerą pažymį (subordinating conjunction for condition).</p> <p>9. Jis atėjo į susitikimą, *nes* norėjo išgirsti naujienas (subordinating conjunction for reason).</p> <p>10. Mes keliausime į kalnus, *kad* pailsėtume nuo miesto triukšmo (subordinating conjunction for purpose).</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.